< SIBIS Müüja kasutustingimused – SIBIS

Hakka talumeheks

SIBIS on loodud talumeestele. Anname kogu süsteemi kasutamiseks, et talumehed saaksid leida uusi kliente, hoida kliendisuhteid ja müüa kvaliteetset kaupa üle-Eesti ilma ise kohale minemata.

SIBIS eelised

SIBIS maksab talumeestele kordades rohkem, kui supermarketid ja kokkuostjad. Lihtne hinnastamise süsteem jätab talumehele vabaduse müüa oma tooteid selle hinnaga, mis töö väärt on.

SIBIS koostöös Omniva ja SmartPostiga suudab toimetadatalukauba üle-Eesti vaid ühe ööpäevaga. Enam ei pea piirduma vaid kodu uksel müümisega.

Kasutajamugavus on süsteemi kõige olulisem aspekt. Oleme muutnud tellimuste vastu võtmise ja pakkide saatmise teie jaoks võimalikult mugavaks, et saaksite tegeleda kõige olulisema - talupidamisega.

Unustasid oma detailid?

SIBIS Müüja kasutustingimused

SIBIS Müüja kasutustingimused

Käesoleva tingimustiku eesmärgiks on reguleerida www.sibis.ee veebiplatvormis registeeritud müüjate tingimusi. Samuti, et SIBIS garanteerib müügitulude laekumised- ning tasaarveldab müügitulust toodetasu vastavalt kokkulepitule.

 

Müüja kinnitab registeerides SIBISes müüjana, et teenindab kõik Müüjad kokkulepitud ajal ja viisil, viib läbi müüki heas usus ning uute Klientide jõudmise eesmärgil, annab endast parima uute Klientide rahulolu ja positiivse ostukogemuse pakkumise nimel ning on teadlik, et läbiviimisega kaasneb suurenenud töökoormus ja vastutus ostu sooritanud Müüjate ning Eesti Vabariigi seaduste ees.

Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad SIBIS elektroonilise Interneti-ostukeskkonna Müüjate (edaspidi Müüja) ja Internetiaadressi www.sibis.ee operaator ja omanik OÜ SIBIS registrikoodiga 14069099, juriidiline aadress Kalda 3 Pärnu Pärnumaa 80011 (edaspidi SIBIS), milline tegutseb vahendajana ja SIBIS poolt vahendatavate toodete omanike vahelisi kaupade vahendamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

 

  1. MÕISTED

1.1 Maksekinnitus – Müüja ja Ostja vahel sõlmitud toodete osutamise tingimuse kohta SIBIS poolt Ostjale väljastatav maksekinnituse (edaspidi Kinnitus), mis annab Ostjale õiguse tarbida väljatoodud tooteid.

1.2 Reklaami– SIBIS poolt osutatav toode Müüjale. Reklaamtoode sisaldab erinevaid haldus- ja turundustegevusi, milliste üksikasjad lepitakse kokku SIBIS poolt esitatud hinnapakkumusega.

1.3 Veebiportaal – ÕF SIBIS poolt hallatav veebikeskkond www.sibis.ee, mille vahendusel SIBIS osutab Reklaamläbiviimise ja Ostjate maksete ning transpordi vahendamise toodet Müüjale.

1.4 Ostja(d) – Kolmandad isikud, kellele SIBIS vahendab Veebiportaali kaudu Müüja tooteid.

1.5 Firmakeskkond – Veebipõhine keskkond, kus Müüja saab aktsepteerida Ostjate Kinnituseid, hallata ja saada informatsiooni läbiviidavatest müükiest.

1.6 Mobiilirakendus – SIBIS poolt loodud rakendus mobiiltelefonidele, mille abil Müüja saab aktsepteerida Ostja(te) Kinnituseid.

1.7 Pool ja Pooled – Käesoleva Tingimuse mõistes on Tingimuse üheks pooleks SIBIS ja teiseks Müüja. Koos kutsutakse neid Pooled.

  1. TINGIMUSE OBJEKT

2.1 ÕF SIBIS käsutab ja haldab Veebiportaali www.sibis.ee, mille vahendusel on Müüjal õigus müüa Müüja poolt osutatavat kaupa.

2.2 Käesoleva Tingimuse objektiks on Müüja ja SIBIS vaheliste õigussuhete reguleerimine, mis tekivad:

2.2.1 Veebiveebiplatvormis Müüja poolt osutatavate toodete vahendamisel kolmandatele isikutele;

2.2.2 Müüja või tema poolt osutatavate toodete reklaamimisel Veebiveebiplatvormis Tingimuses sätestatud viisil ja korras;

  1. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Müüjal on õigus saada vältel SIBIS-lt informatsiooni Müügistatistika ja edukuse kohta.

3.2 Müüja kinnitab, et tal on õigus Veebiportaali vahendusel müüa Ostjale pakutavaid tooteid.

3.3 Müüja kinnitab, et tal on õigus esitada SIBIS’le vajalikke andmeid müügi läbiviimiseks Veebiveebiplatvormis.

3.4 Müüja on kohustatud Kinnitusi alusel osutama Ostja(te)ele tooteid müügitingimustes kehtestatud tingimustel, arvestades tavapärast hinnakirja ja selles sisalduvat.

3.5 Müügi käivitamise eelduseks Veebiplatvormis on SIBISe elektrooniline ning taasesitamist võimaldav kinnitus müügi läbiviimiseks. Kinnitamisele kuulub reklaamkuva, piltmaterjal, tekstmaterjal, hind, müüdav kogus ja osutatavate toodete tingimused.

3.6 Müüja on kohustatud esimesel võimalusel informeerima SIBIS’d kõikidest tingimustest, mis võivad ohustada käesoleva Tingimuse täitmist sealhulgas võimalikud ohukohad, mis puudutavad Ostjate teenindamist müügi tingimustega vastavalt.

3.7 Juhul kui Pooled lepivad kokku täiendava reklaami osas Reklaamturundamiseks, on Müüja teadlik, et Reklaamtingimuste muutmine enne Reklaamavaldamist SIBIS veebiplatvormis võib kaasa tuua täiendavate kulutuste, projektijuhtimise jt otseste või kaudsete (sh SIBIS ettevõtte siseste- või väliste) või muude eritööde maksumuse hüvitamise, mille kohta esitab ÕF SIBIS Müüjale kulude katteks arve.

3.11 Juhul, kui Müüja ei täida käesolevas Tingimuses, Veebiportaali vahendusel Ostjatega sõlmitud tingimusetes või kehtivast õigusest sätestatud kohustusi, tasub Müüja SIBISele iga rikkumise eest leppetrahvi summas 100 (sada) eurot, mille tasaarveldab SIBIS võimalusel müügitulust.

3.12 Müüja on kohustatud väljastama Ostja või SIBIS nõudmisel Ostjale käibemaksuseadusega kooskõlas oleva arve.

3.13 Müüja on kohustatud järgima SIBIS kasutustingimusi, hinnakirju, lepinguid ja muid kirjalikult esitatud tingimusi.

3.14. Müüja peab tooted pakendama sobivasse pakendisse. Müüja on kohustatud järgima kullerfirma pakendamise juhendeid.

3.15. Müüja garanteerib toodete värskuse ja seadustele ning nõuetele vastavuse.

  1. SIBIS ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 SIBIS kohustub avaldama Veebiveebiplatvormis Tingimusega kokkulepitud Müüja vahendama Müüjale toodete osutamise tingimusete sõlmimist ning makseid Ostja(te)ga.

4.2 SIBIS kohustub vastavalt Poolte kokkuleppele omal kulul turundama Reklaamkampaanias väljatoodud toodet erinevates meediakanalites, milleks võib olla raadioreklaam, uudiskirjaturundus, bännerreklaam, telereklaam, trükireklaam või reklaam sotsiaalvõrgustikes.

4.3 SIBISel on õigus koostada Müüjale Reklaammöödudes raporti, mis sisaldab müüdud Kinnitusite kogust, käivet, ülekantavate summade suuruseid, SIBIS Reklaamläbiviimise Tasu jms.

4.4 SIBIS on vastutav Reklaamkäivitamise ja käitlemise eest kokkulepitud ajal ning kestvusperioodil. Juhul, kui esinevad SIBIS-st mitte sõltuvad asjaolud s.h Müüjapoolse Reklaaminformatsiooni hiline saatmine, eelvaate mitte õigeaegne kinnitamine, tingimuse hiline allkirjastamine jms olulised Reklaamläbiviimist mõjutavad tegurid, siis lepivad Pooled kokku uue Reklaamkäivitamise aja.

4.5 Müüja ja Ostja vahel sõlmitud toodete osutamise tingimuse kohta väljastab SIBIS Ostjale Kinnitusi, mis annab Ostjale õiguse tarbida müügipakkumises väljatoodud tooteid. Kinnitusil peavad olema märgitud Müüja andmed, toodete nimetus, sisu ja tingimused ning toodete eest ettemakstud väärtus.

4.6 SIBISel on õigus muuta vajadusel Müüjaga kokkulepitud Reklaamkampaania toimumise aega.

4.7 SIBISel on õigus Tingimuse täitmine peatada ja/või lõpetada ühepoolselt, kui Müüja ei täida nõuetekohaselt endale Tingimusega võetud kohustusi, informeerides sellest Müüjai vähemalt 1 (üks) päev ette. Sellisel juhul on SIBISel õigus peatada müük koheselt.

4.8 Müüja võlgnevuse korral on SIBISel õigus välja maksmata jätta ja/või tasaarveldada kõik summad, mis ta oleks pidanud Müüjale maksma käesoleva Tingimuse alusel.

4.9 SIBIS on kohustatud esimesel võimalusel informeerima Müüjat kõikidest tingimustest, mis võivad ohustada käesoleva Tingimuse täitmist.

4.10 SIBIS on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena Müüjalt Tingimuse täitmise käigus saadud informatsiooni.

4.11 SIBIS’l on õigus saada Tasu vastavalt Tingimuse punktis 5 sätestatule.

4.12 SIBIS jätab endale õiguse rakendada kuni -25% soodustusi toodetele ilma müüjat ette teavitama. Soodustus jagatakse SIBIS ja müüja vahel võrdselt.

  1. TASUSTAMISE TINGIMUSED

5.1 Müüja tasub SIBIS’le müügi läbiviimise tasu (edaspidi Tasu) iga Veebiportaali vahendusel müüdud toote kohta. Täpne tasu lepitakse müüja ja SIBIS e-turu vahel kokku. SIBISe vahendustasu sõltub maksemeetodi valikust, müügimahust ja teistest faktoritest. Vahendustasu jääb 20 – 30% vahele.

5.2 Müüja kinnitab, et annab SIBISele õiguse kuu lõpus Tingimuse punktis 5.1 sätestatud Tasu tasaarvestamiseks SIBISele Ostjate poolt laekunud müügitulust.

5.3 Müüja kinnitab, et annab SIBISele õiguse pidada kinni müügitulust transpordikulusid, mis on jagatud vastutusega antud Müüja kanda. Täpsem teenuste hinnakiri on sätestatud SIBIS teenuste hinnakirjas.

5.4 Kui SIBIS on tasaarvestanud müügitulust Tingimuses 5.1 ettenähtud Tasu, siis alles jäänud toodete müügitulust kannab SIBIS müüja poolt märgitud PayPali arvele vastavalt teenuse pakutavatele võimalustele kord päevas, nädalas, kuus või mingi kindla summa täitumisel või  10 (kümne) pangapäeva jooksul peale kuu lõppu Müüja pangaarvele.

5.5 Juhul, kui SIBIS rikub Tingimuse punktis 5.3 sätestatud kohustust, on Müüjal õigus nõuda maksmata osalt viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) päevas.

 

  1. TINGIMUSE MUUTMINE JA KEHTIVUS

6.1 Tingimus jõustub SIBIS lehel müüja kasutajakonto registreerimise momendist ja kehtib tähtajatult.

6.2 SIBIS-l on õigus Tingimuset ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuse ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates veebilehel www.sibis.ee ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

6.3 Mõlemal Poolel on õigus käesolev Tingimus lõpetada, teatades sellest teisele poolele 7 (seitse) kalendripäeva ette. Tingimuse lõppemisel Müüja algatusel, kohustub Müüja täitma müügiga seonduvad kohustused ja hüvitama SIBIS’le käesoleva Tingimuse täitmiseks tehtud kulutused.

  1. POOLTEVAHELISED TEATED

7.1 Pooltevahelised Tingimusega seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Kirjalik teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui selle postitamisest on möödas vähemalt 3 päeva.

7.2 Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni ja e-posti kaudu.

7.3 Müüja on kohustatud teavitama Veebiportaali oma sidevahendite või rekvisiitide muutusest 1 (ühe) kalendripäeva jooksul alates muudatuste toimumisest. Kuni teine Pool ei ole teadlik uutest sidevahenditest või ettevõtte rekvisiitidest, loetakse kehtivateks viimati esitatud andmed.

7.4 Müüja on teadlik, et valede rekvisiitide kinnitamisel lasub müügitulu kättesaamise riisiko Müüjal ning arveldusinfo parandamise teavitamisest tagantjärele võib müügitulu ülekande moment erineda punktis 5.3 toodust kuni 10 (kümme) pangapäeva alates muudatuste teatavaks tegemist SIBIS-le.

  1. KONFIDENTSIAALSUS

8.1 Teenuse tingimusi ning muid teenuse täitmist puudutavaid andmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja neid ei ole lubatud avaldada kolmandatele isikutele v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Käesolev Tingimus punkt kehtib tähtajatuna.

  1. MUUD TINGIMUSED

9.1 Käesolev Tingimus tühistab kõik Poolte varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped Tingimuse objekti suhtes.

9.2 Käesoleva Tingimuse allkirjastamisega annab Müüja SIBIS’le tagasivõetamatu nõusoleku Veebiportaali abil ja vahendusel Müüja ja Ostjate vahel sõlmitud tingimusetest raha vastu kogumiseks ja edastamiseks Müüjale Tingimuse punktis 4 sätestatud korras.

9.3 Kumbki Pool ei või käesolevast Tingimusest tulenevaid õigusi ega kohustusi ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta üle anda kolmandatele isikutele. Rahalise nõude loovutamiseks kolmandatele isikutele ei ole teise Poole nõusolekut vaja.

9.4 Kõik Tingimusest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

9.5 Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates veebilehel www.sibis.ee ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

Tingimused kehtivad alates 01.07.2016. a.

 

ÜLES
_DSC1849

VÄRSKED RETSEPTID SINU POSTKASTI

Liitu SIBIS uudiskirjaga ja saa kõige uuemad retseptid ja pakkumised postkasti.

Saadame sulle retsepte ja parimaid pakkumis.